جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وشمگیر بن زیار

"ابوطالب ظهیرالدوله"، دومین امیر زیاری (قرن4)

وصاف الحضره، عبدالله --> تاریخ وصاف

وصال --> فاضل قندهاری، ملا عبدالله

وصال شیرازی

شاعر و خوشنویس ایرانی دورهء قاجار (قرن13)

وصف

اصطلاحی ادبی

وصفی التلّ

صدراعظم و سیاستمدار اردنی (قرن14)

وصیّت

از ابواب فقه که به احکام و قواعد وصیت می پردازد.

وضّاح --> جذیمة الأبرش

وَضّاح الیمن، عبدالرحمان

شاعر عرب (قرن1)

وضع --> مقولات

وضع الفاظ

اصطلاحی در اصول - اقسام وضع، نظریه های مربوط به وضع الفاظ-

وضع حدیث

اصطلاحی در علم حدیث

وضو

از راههای تحصیل طهارت در شرع و آداب ظاهری و باطنی آن

وطّار، طاهر

رمان نویس الجزایری (قرن14)

وطاسیان

خاندانی حکومتگر در مراکش (قرن9و10)