جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وزیروف، نجف بیک

نمایشنامه نویس آذربایجانی، بنیانگذار تئاتر تخصصی آذربایجان (قرن14)

وزیری، حسنعلی

نقاش دوره قاجار، شاگرد کمال الملک (قرن13)

وزیری، عبدالعلی

خواننده و نوازنده تار (قرن13و14)

وزیری، علینقی

خواننده و استاد موسیقی و مؤسس اصول موسیقی غرب در ایران (قرن14)

وزیری، کتابخانه

کتابخانه ای در یزد از موقوفات آستان قدس رضوی با نسخ خطی ارزشمند

وسائل الشیعه

کتابی از حر عاملی حاوی اخبار کتب اربعه شیعه و بسیاری از دیگر کتابهای حدیث شیعه

وَسم --> داغ

وسمه --> آرایش

وسواس / وسوسه

واژه قرآنی

وِسیانی

نسبتی برای چند تن از فقهای اباضی و رهبران بربر زناته - ابوخزر یغلابن زلتف، متکلم اباضی و رهبر نظامی (قرن4) - ابوموسی هارون، فقیه اباضی (قرن4) - ابوربیع سلیمان بن عبدالسلام، فقیه اباضی (قرن6) و شرح حال نویس

وسیلة النجاة

رساله عملیه سید ابوالحسن اصفهانی که شرحهایی بر آن نگاشته شده است.

وَشّا، ابوالطیب محمد بن احمد

فقه اللغه شناس بغدادی (قرن3)

وشاء، حسن بن علی

از اکابر و ثقات اصحاب امام رضا (ع)

وشقه

استان و شهری در شمال اسپانیا

وَشم --> خال کوبی