جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وزان، حسن بن محمد --> لئوی آفریقائی

وزّان، عمر بن محمد

مفتی اهل قسطنطنیه (قرن10)

وزانی، عبدالکریم

خطاط مغربی (قرن14)

وزانیه --> عبدالله شریف

وزن (1)

اصطلاحی در موسیقی

وزن (2) --> عَرُوض

وزن (3) --> سکّه

وزوان --> برخوار و میمه

وزیر

منصبی در عثمانی و ایران و دوران خلفا، رییس دیوان

الوزیر، خلیل

عالی ترین مقام نظامی ساف و از مؤسسان اصلی سازمان الفتح (قرن14)

وزیر، عبدالله بن علی

مورخ و عالم یمنی (قرن11و12)

وزیرخان

طبیب و مقرب شاهجهان (قرن11)

وزیرخان، مسجد

مسجدی از دوره گورکانیان در لاهور پاکستان (قرن11)

وزیرستان

منطقه و طایفه ای در شمال غربی پاکستان

وزیرف، نجف بیگ

نمایشنامه نویس آذربایجانی (قرن14)