جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ورع

مفهوم اخلاقی و عرفانی

ورقاء بن عمر کُلیب شیبانی

محدث و مفسر قرآن (قرن2)

ورقة بن نوفل

شاعر و حکیم عرب (قرن1)

ورقله /ورگله

یا ورگله، شهر و واحه ای در صحرای الجزایر

ورقه و گلشاه

داستانی عاشقانه به فارسی بر اساس داستان عروة بن حزام و عفراء (قرن4و5) - نسخه مصور اثر در موزه طوپقاپی سرای

ورنامخواست --> لنجان

وروالیز --> ولوالج

ورود --> حکومت و ورود

وَروَری علی پاشا

فرمانده نظامی و حاکم عثمانی (قرن11)

وریاغلی، عمر بن علی

فقیه مالکی مغربی (قرن7و8)

وزارت آموزش و پرورش

- بررسی تحولات اداری و ساختاری - بررسی تاریخچه تأسیس و فعالیت های آن

وزارت اطلاعات --> قوه مجریه

وزارت امور اقتصادی و دارایی --> قوه مجریه

وزارت امور خارجه

- بررسی تاریخچه - بررسی تحولات اداری و ساختاری

وزارت پست و تلگراف و تلفن

سازمان و تشکیلات پست در دوره اخیر و تاریخچه تأسیس و تحولات آن