جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ورّاق ترمذی --> ابوبکر ورّاق

ورام بن ابی فراس --> تنبیه الخواطر و نزهة النواظر

ورامین

شهری در جنوب شرقی تهران - ورامین، مسجد جامع: از بناهای دورهء ایلخانی

وراوینی، سعدالدین --> مرزبان نامه

ورجلانی، ابوزکریا یحیی بن ابی بکر

مورخ اباضی مذهب مغربی (قرن5و6)

ورد

مناجات و دعایی که برای پاکیزه شدن قلب و تقرب به خدا خوانده می شود.

وَرَد --> نَگیَوَرد

وِرْد (در تصوف) --> سیر و سلوک

وردیغی، عبدالقادر بن عبدالکریم

فقیه مالکی (قرن13و14)

ورزش

تمرینهای بدنی بمنظور تقویت قوای جسمی و روحی

ورزقان

شهر و شهرستانی در استان آذربایجان شرقی

ورزنده، رضا

نوازنده صاحب سبک سنتور (قرن14)

ورزنه

شهری در شهرستان اصفهان

ورزی، ابوالحسن

شاعر ایرانی (قرن14)

ورش، عثمان بن سعید

از مشایخ تجوید و قرائت (قرن2)