جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الاحتجاج علی اهل اللجاج --> طَبْرِسی، احمد بن علی

احتساب --> حِسْبَه؛حساب، علم

احتشام الدوله

لقب دو برادر از رجال عصر ناصری (قرن13و14) - سلطان اویس میرزا - عبدالعلی میرزا

احتشام السلطنه، محمود خان

رئیس دومین مجلس شورای ملی(قرن13و14)

احتشام حسین

نویسنده، منتقد و مترجم اردو زبان (قرن14و15)

احتکار

بحثهای فقهی مربوط به احتکار

احتیاط، اصل

بحث فقهی و اصولی

الاَحد

- از اسماء الحسنی

اُحُد، غزوه

جنگی میان محمد (ص) و قریش

اَحداث

نوعی نیروی نظامی شهری در بین النهرین، خصوصا دمشق و حلب، و در ایران عصر صفویه

احداد --> حِداد

اَحدَب،‌ ابراهیم

عالم، شاعر و نویسندهء لبنانی (قرن14)

احدیّت و واحدیت --> حضرات خمس

اَحرار

اصطلاحی که اعراب در هنگام فتوح در مورد دشمنان ایرانی خود بکار می بردند.

الاحرار الدُّستوریّون

حزبی سیاسی که در خلال سالهای 1922 تا 1953 در مصر فعالیت داشت.