جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وحدت آفریقا، سازمان

سازمانی که در 1963 توسط 32 کشور مستقل افریقایی به منظور وحدت و توسعه افریقا تشکیل شد.

وحدت اسلامی افغانستان، حزب

حزب شیعی افغان به رهبری عبدالعلی مزاری

وحدت حوزه و دانشگاه

اصطلاحی سیاسی

وحدت شهود --> وحدت وجود

وحدت وجود

- نظریه معروف عرفانی - فلسفی درباره یک حقیقت وجود - در عرفان ابن عربی و پیروان او

وحدت و کثرت --> وحدت وجود

وحشی بافقی

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن10)

وحشی و حوشی

اصطلاح ادبی در شعر نو و نقد ادبی به معنی کلمات خشن و گوشخراش و ابتدایی

وحی

مفهوم قرآنی، فلسفی و کلامی

وحید الاولیاء

عارف ایرانی (قرن13و14)

وحید بهبهانی --> بهبهانی، آقا محمد باقر

وحید دستگردی

شهرت حسن دستگردی، شاعر و نویسنده ایرانی (قرن14)

وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر

شاعر و تاریخنگار ایرانی عصر صفوی (قرن11و12)

وحیدیه

شهری در شهرستان شهریار

وخان

ناحیه ای در جنوب پامیر