جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وایقان

شهری در شهرستان شبستر

وائل بن قاسط

شاخه ای از قبیله عرب ربیعه بن نزار

وایلی، ابونصر --> سجزی، عبیدالله بن سعید

وبا

نوعی بیماری باکتریایی که با نوشیدن آب آلوده و یا آبزیان بوجود می آید.

وبار

ناحیه و طایفه ای در جنوب عربستان

وُپکه، فرانتس

ریاضیدان آلمانی، پژوهشگر تاریخ علم و ریاضیات دوره اسلامی(قرن14)

وَتَد --> عَرُوض

وِتر --> نماز شب

الوتر

از اسماء الحسنی

وُتَیره --> نماز

وثن

هر چیزی جز خدا که مورد پرستش قرار گیرد - در قرآن

وثوق الدوله

از رجال اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن13و14)

وثیقه --> رَهن؛دَیْن

وثیمة بن موسی

مورخ مسلمان (قرن3)

وجاده

اصطلاح رجالی