جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

واسطی، ابوبکر محمد بن موسی

متصوف فرغانی الاصل(قرن3و4)

واسطی، عبدالرحمان بن عبدالمحسن

محدث و متصوف رفاعی شافعی (قرن7و8)

واسطی، محمد بن زید

از علمای کلام معتزلی (قرن4)

واسطی، میمون بن نجیب

دانشمند متبحر در نجوم و ریاضیات (قرن5)

واسطی، یحیی بن محمود

نگارگر و خوشنویس عرب (قرن7)

الواسع

از اسماء الحسنی

واسع عَلیسی

ادیب، مدرس، نویسنده و خطاط ترک (قرن10)

واسعی ، عبدالواسع بن یحیی

محدث و مورخ زیدی یمنی (قرن14)

واسموس

کنسول آلمان در بوشهر در زمان جنگ جهانی اول

واصف، احمد افندی

مورخ و دیپلمات عثمانی (قرن13)

واصف اندرونی، عثمان

شاعر عثمانی (قرن13)

واصفی، ابراهیم بن واصف شاه

عام مصری،‌ متخصص در زمینه تاریخ

واصفی، زین الدین

مولف "بدایع الوقایع"در تاریخ ولایات ماوراءالنهر (قرن10)

واصل بن عطاء

مؤسس مذهب کلامی اعتدال (قرن1و2)

واضح بخارایی

شاعر و تذکره نویس تاجیک (قرن13)