جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وادی نون

دشتی بزرگ در جنوب غربی مراکش

وادی یانه

رودی در اسپانیا و پرتغال

وارادین

شهری در صربستان

الوارث

از اسماءالحسنی

وارد، محمدشفیع

مورخ ایرانی، مؤلف مرآت واردات و نادرنامه (قرن12)

واردات

اصطلاح عرفانی

وارسته لاهوری

لغت شناس، محقق و شاعر فارسیگو (قرن11)

وارنه

شهری در بلغارستان

واروژان

موسیقی دان ایرانی در زمینه موسیقی مردم پسند (قرن14)

وارینگ، اسکات

سیاح انگلیسی که سفرنامه معتبری درباره تاریخ زندیه دارد (قرن12).

واژه نامه --> فرهنگ نویسی

واسط

شهری تاریخی در مرکز عراق

واسطه --> دلاّل

واسطه

اصطلاح دیوانی دوره فاطمیان

واسطی، ابوالربیع حامد

منجم (قرن3)