جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

واثق بالله، عبدالله بن احمد

سلطان مراکش (قرن11)

واثق بالله، عمر بن ابراهیم

از خلفای عباسی مصر (قرن8)

واجارگاه

شهری در شهرستان رودسر در استان گیلان

واجب (در فقه) --> احکام خمسه

واجب الوجود

اصطلاحی در فلسفه

الواجد

از اسماء الحسنی

واجد علی شاه --> اَوَده

واحات الخارجه

نام چند واحه در غرب مصر

الواحد

- از اسماءالحسنی - بحث قرآنی و حدیثی

واحد، علی آقا

شاعر غزلسرای آذربایجان (قرن13و14)

الواحِد، قاعده فلسفی

یکی از مهمترین قواعد فلسفی درباره صدور موجودات و از احکام علیت

واحدی

خاندانی حکومتگر در جنوب عربستان (قرن13)

واحدی، علی بن احمد

ادیب، نحوی و مفسر نیشابوری (قرن5)

واحدیت --> تجلّی؛فیض و صدور

واحه

آبادیی که در ریگزار قرار دارد و به علت داشتن آب حاصلخیز شده است.