جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نهضت العلماء اندونزی

یکی از دو سازمان مهم اجتماعی و مذهبی اندونزی که در سال 1926تأسیس شد.

نهضت ترجمه --> ترجمه

نهضت جوانان مسلمان مالزی

از نهضتهای فعال سیاسی در مالزی

نهضت خداپرستان سوسیالیست

از گروه های مبارز علیه حکومت پهلوی

نهضت سوادآموزی

سازمانی متولی رفع معضل بی سوادی در ایران

نُه گنبد

بقایای مسجدی از مساجد دوره عباسی در شهر بلخ (قرن3)

نهنگ --> تمساح

نهی از منکر --> امر به معروف و نهی از منکر

نهیان، آل --> آل نهیان

نهیکی

نسبت خانواده ای از علمای شیعی در کوفه و سامرا - عبدالله بن محمد - عبیدالله بن سلیمان(قرن 3)

و

از حروف الفبای فارسی، عربی، ترکی و اردو

وابِکنَوی، محمد بن علی

منجم اهل بخارا، مولف "زیج محقق سلطانی" (قرن8)

وات، ویلیام مونتگمری

استاد رشته زبان عربی و مطالعات اسلامی (قرن 15)

واتیکان، کتابخانه مرکزی

کتابخانه ای در واتیکان دارای نسخه های خطی فراوان و نفیس از جهان اسلام

واثق بالله

نهمین خلیفه عباسی (قرن3)