جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نوغای

مردم ترک زبان که امروزه در جمهوریهای داغستان و چچن - اینگوش زندگی می کنند.

نوف البکّالی

از رجال حدیث و از یاران حضرت علی (ع)

نوفل، بنو

قبیله ای از طایفه قریش

نوفل لوشاتو --> امام خمینی

نوفلی

نسبت خانواده ای هاشمی از اخباریون (قرن1)

نوکنده

شهری در شهرستان بندرگز در استان گلستان

نوگرایی

- نوگرایی در کشورهای اسلامی - اندیشه های تجددخواهی در کشورهای اسلامی

نولدکه، تئودور

خاورشناس آلمانی، متخصص در زبانهای عربی، سریانی و فارسی (قرن13)

نولکشور

مطبعه کتابهای فارسی در هند که منشی نولکشور - از پیشگامان روزنامه نگاری در هند- آن را تأسیس کرد.

نوم --> خواب

نووی، محمد بن عمر

از علمای عامه، مفسر و فقیه (قرن14)

نووی، محیی الدین ابوزکریا

فقیه شافعی (قرن7)

نویا، پل

خاورشناس مشهور فرانسوی (قرن 14)

نویان

عنوان و درجه ای نظامی در عهد مغول و نیز در عهد ناصری

نوی بازار

از ولایات کوسوو