جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نوشاهی، شریف احمد شرافت --> شرافت نوشاهی، شریف احمد

نوشاهیه

طریقتی در پاکستان

نوشدارو --> پادزهر

نوشَری، عیسی بن محمد

از والیان دولت عباسی (قرن3)

نوش گیاه --> پادزهر

نوشهر (1)

شهری در استان مازندران

نوشهر (2)

شهری در ترکیه

نوشهرلی، ابراهیم پاشا --> داماد ابراهیم پاشا نِوشهرلی

نوشه گنج بخش، محمد

عارفی از سلسله نوشاهیه قادریه (قرن12)

نوشین

شهری در شهرستان ارومیه

نوشین، عبدالحسین

ادیب و نمایشنامه نویس ایرانی (قرن14)

نوع

اصطلاحی در منطق، از کلیات خمس

نوعثمانیان

عثمانیهای جوان، گروهی سیاسی که برای استقرار مشروطه در امپراطوری مبارزه کردند.

نوعی خبوشانی، محمدرضا

شاعر ایرانی (قرن10)

نوعی زاده عطایی --> عطایی