جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نوبار پاشا

از دولتمردان و سیاستمدران مصر (قرن13)

نوبت/ نوبتی

نقاره و وقت نقاره زدن - نوعی موسیقی در شمال آفریقا، نیز اصطلاحی در موسیقی ایرانی

نوبت خانه --> طبل خانه

نوبخت

منجم و مهندس ایرانی دربار منصور عباسی، پدر خاندان نوبختی (قرن2)

نوبخت، حبیب الله

نویسنده و شاعر ایرانی (قرن14)

نوبختی، ابواسحاق ابراهیم

متکلم امامی (قرن4)

نوبختی، ابوسهل

متکلم نامدار امامی (قرن3)

نوبختی، حسن بن موسی

متکلم معروف امامی با گرایش معتزلی (قرن4)

نوبختیان

خاندانی از علمای شیعه ایرانی - فضل بن ابی سهل -اسماعیل بن علی - علی بن عباس

نوبران

شهری در شهرستان ساوه

نوبندگان

شهری تاریخی در استان فارس

نوبه

نام ناحیه ای در جنوب مصر و مردم ساکن در آن

نوح

از پیامبران اولوالعزم مذکور در قرآن

نوح، سوره

هفتاد و یکمین سوره قرآن

نوح آوند --> نهاوند