جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نواب بنگال

حاکمان مسلمان هند (قرن12و13)

نوّاب صفوی، مجتبی

رهبر فدائیان اسلام (قرن14)

نواجی، شمس الدین محمد

ادیب، شاعر و عالم مصری (قرن9)

نوادر

نام مجموعه هایی از کتب حدیث

نوادر التبادر لتحفة البهادر

دایرة المعارفی در علوم طبیعی اثر شمس الدین دُنیسری (قرن7)

نوازل --> نازله

نوافل --> نافله

نوافلاطونیان

از مکاتب بزرگ فلسفی مبتنی بر آرا و اندیشه های افلاطون (قرن3-5)

نواکشوت

پایتخت موریتانی

نوامیس

عنوان اثر افلاطون

نواوی

"محمد بن عمر بن عربی الجاوی"، مؤلف کتابهای متعدد درباره فقه، تصوف، صرف و نحو، تفسیر و مسائل دینی (قرن13)

نوائط

اصطلاحی در هند که به مسلمانان ایرانی یا عرب تبار در ساحل کُن کَن اطلاق می شود.

نوایی، امیرعلیشیر

از امرا و شعرا و نویسندگان عهد سلطان حسین بایقرا (قرن 9و10)

نوایی، عبدالحسین

دانشمند و مورخ ایرانی (قرن14)

نوایی اصفهانی، مهدی

نی نواز مشهور ایرانی،استاد حسین کسایی (قرن14)