جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نمنگان

ولایت و شهری در تاجیکستان

نمنگانی، جمعه

رهبر و از بنیانگذاران حرکت اسلامی ازبکستان(قرن14و15)

نمیر بن عامر

"ابن صعصعه"، قبیله عرب

نمیری، ابومعن --> ثمامة بن اَشرَس نمیری

نمیری، جعفر

ژنرال سودانی و رئیس جمهور سودان (قرن14)

نمیریه --> غلوّ

نمین

شهرستان و شهری در استان اردبیل

نَندُربار

شهری تاریخی در هند

نندنه

نام مسیر کوهستانی و دژی در دوره هندو- اسلامی در شمال پنجاب پاکستان

ننگرهار

استانی در افغانستان

نوا

یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی و نام یکی از ادوار دوازده گانه

نوّاب --> نایب

نواب، مدرسه

از مهمترین مدارس مشهد، مربوط به دوره صفوی (قرن11)

نوّاب، میر محسن

تذکره نویس و موسیقیدان قفقازی (قرن13)

نواب اربعه

عنوان چهار تن از رجال شیعه که در فاصله غیبت صغری نیابت امام مهدی را داشتند.