جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نقیب الاشراف

کسی که از طرف خلفا یا سلاطین مأمور رسیدگی به وضعیت اشراف بویژه سادات علوی بوده است.

نقیضه

در ادبیات عربی، شعری که به تقلید از شعر دیگری گفته شده و مبتنی بر طنز و هزل است.

نقی کمره ای

فقیه و شاعر ایرانی (قرن11)

نکا

شهر و شهرستانی در استان مازندران

نکاح

واژه‌ای قرآنی به معنای ازدواج

نُکّار

از فرق مهم خوارج اباضی در جنوب تونس و الجزایر

نکارود

رودی در استان مازندران

نکرومه، قوام

از رهبران و پیشگامان مبارزه با استعمار در آفریقا، از بنیانگذاران سازمان وحدت آفریقا و رئیس جمهور غنا (قرن13)

نکودریان

از ایلات افغانی که در 677 به کرمان و فارس حمله کردند.

نَکور

شهری تاریخی در شمال مراکش

نکیر و منکر

نام دو فرشته در منابع اسلامی

نکیسا، حسینعلی

شبیه خوان و خواننده مذهبی، از استادان موسیقی آوازی ایران (قرن14)

نگار خانم

شاعره و ادیب ترک (قرن13)

نگار رفیع بیگلی --> رفیع بیگلی، نگار

نگارگری --> نقاشی