جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نقش بهرام --> نقش برجسته

نقش جهان، میدان

میدان بزرگی از آثار شاه عباس اوّل

نقش رجب

از آثار باستانی نزدیک تخت جمشید

نقش رستم

از آثار مهم باستانی ایران در شمال غربی تخت جمشید

نقشه، جزیره

نام ترکی بزرگترین جزیره دریای اژه

نقشه جغرافیایی

تاریخچه نقشه و نقشه برداری در جهان اسلام

نقشی آق کرمانی

شاعر صوفی مسلک ترک (قرن11)

النقض، کتاب

کتابی در دفاع از شیعه و رد عثمانیه جاحظ تألیف عبدالجلیل قزوینی (قرن6)

نقطة الکاف --> کاشانی، میرزا جانی

نقطویّه

از شاخه‌های حروفیه و از نهضتهای مهم سیاسی-مذهبی علیه صفویان

نقطه

در دستور زبان به معنی علامتی ریز و گرد که در زیر یا روی برخی حروف یا بین دو کلمه گذاشته می شود.

نُقل --> شیرینی

نقوش اسلامی

طرحها و نقش های اسلامی که بر اجسام مختلف مثل سنگ و چوب و ظروف و پارچه و... نقش می بست.

نقوی رضوی، خاندان

خاندانی از مجتهدین و فقهای شیعی هند (قرن13و14)

نقیب

به معنی رهبر و رئیس قبیله یا گروه، همچنین در دوره صفویه به معنای معاون کلانتر - در قرون اولیه اسلام - در هند