جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نقاش، ابوبکر محمد بن حسن

محدث موصلی (قرن3)

نقاش، ابوسعید محمد بن علی

مفسر حنبلی (قرن5)

نقاش، مارون بن الیاس

نمایش نامه نویس پیشرو عرب (قرن13)

نقاشباشی

لقبی که به برخی نقاشان دربار قاجاریه، اعطا شده بود.

نقاش حسن پاشا

نقاش و صدراعظم عثمانی (قرن11)

نقاشی

فرآیندی که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کندو اثری خلق می‌شود. تاریخچه و سنت هنر نقاشی در کشورهای اسلامی - مباحث فقهی

نقاشیخط

نوعی نگارش توأم با رنگ آمیزی که غالبا در آن از شگردهای خوشنویسی سنتی استفاده می شود.

نقاشی قهوه خانه ای

گونه ای از نقاشی سنتی ایرانی

نقاشی لاکی --> قلمدان

نقّالی

تقریر داستان بهمراه شعر یا حرکات و اشارات و گاهی به همراه موسیقی

نقائض --> نقیضه

نَقْب

بیابانی در فلسطین، امروزه ایالتی در اسرائیل

نقد ادبی

دانشی برای بررسی ویژگی‌ها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن - تاریخچه نقد ادبی در کشورهای اسلامی

نقد الشعر --> قدامة بن جعفر

نقدالعلم والعلما --> تلبیس ابلیس