جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نعمان بن بشیر

"ابوعبدالله الخزرجی الانصاری"، از یاران پیامبر و امیر کوفه و حمص (قرن1)

نعمان بن ثابت --> ابوحنیفه، نعمان بن ثابت

النعمان بن ربعی --> ابوقتاده انصاری، حارث بن ربعی

نعمان بن محمد بن منصور --> قاضی نعمان

نعمان بن مقرن

صحابی پیامبر (قرن1)

نعمان بن منذر

آخرین پادشاه لخمی حیره (قرن5و6 م‍.)

نعمانی، ابن ابی زینب

کاتب، متکلم، مفسر و محدث شیعی (قرن4) (توجه: گروه کلام برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما فعلا حذف مقاله از برنامه دریچه امکان پذیر نیست)

نعمت

واژه‌ قرآنی

نعمت الله بن احمد

مشهور به "خلیل صوفی"،‌ مؤلف لغتنامه "لغت نعمت الله" به ترکی و فارسی (قرن10)

نعمت الله بن محمود نخجوانی

عارف و مفسر (قرن9و10)

نعمت الله جزایری --> جزایری، سید نعمت الله

نعمت الله هروی

مورخ ایرانی، صاحب "تاریخ خانجهانی"(قرن11)

نعمت اللهیّه

طریقت عرفانی ایرانی منسوب به شاه نعمت الله ولی

نعمت خان عالی --> عالی، نعمت خان

نعناع

گیاهی خوراکی از تیره نعناعیان با کاربردهای دارویی