جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نظر

- اصطلاح فلسفی، کلامی - مباحث فقهی مربوط به نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر - در عرفان و ادبیات فارسی

نظربازی --> نظر

نظم --> شِعر(1)

نظم (نظریه بلاغت) --> جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان

نظم السلوک --> تائیه ابن فارض

نظمی، محمد بن رمضان

شاعر عثمانی، صوفی و شیخ طریقت خلوتیه (قرن11و12)

نظمیه --> شهربانی

نظیر

"نظیرالسمت"، اصطلاحی در نجوم و هیئت

نظیر اکبرآبادی

شاعر اردو، صاحب آثاری به زبان فارسی (قرن12)

نظیری نیشابوری، محمد حسین

شاعر فارسیگو و ایرانی تبار اهل شبه قاره(قرن11)

نظیف النّفس

طبیب و مترجم از یونانی به عربی در دوره عضدالدوله و از کارگزاران بیمارستان عضدی (قرن4)

نعت --> توابع؛منقبت

نعل الشریف

کفش منسوب به پیامبر اکرم (ص)

نعلبندیان، عباس

نمایشنامه نویس ایرانی (قرن14)

نعم، سوره --> نحل، سوره