جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نظام الملک طوسی، حسن بن علی

وزیر مشهور سلجوقیان (قرن4و5)

نظام جدید

اصطلاحی که به اصلاحات نظامی و اداری عثمانی در قرن12 داده شده است.

نظام حیدرآباد --> آصف جاهیان

نظام شاهی --> خورشاه بن قباد حسینی

نظام شاهیان

سلسله ای از حکمرانان در احمدنگر (قرن10و11)

نظام شیرازی --> نظام الدین شیرازی

نظام قاری --> قاری یزدی

نظام مافی --> نظام السلطنه مافی

نظام وفا

شاعر ایرانی (قرن13و14)

نظامی، حسن

"صدرالدین محمد بن حسن"، مورخ سلطان نشین دهلی و پسر نظامی عروضی سمرقندی (قرن6و7)

نظامی عروضی سمرقندی --> چهار مقاله

نظامی گنجوی

شاعر بزرگ ایرانی (قرن6و7)

نَظّامیه --> نَظّام، ابراهیم بن سیّار

نظامیّه

عنوان طرفداران و افراد تحت الحمایه خواجه نظام الملک که پس از مرگ ملکشاه سلجوقی نفوذ زیادی یافتند.

نظامیه، مدارس

عنوان عمومی مدارس مهم اسلامی که به وسیله خواجه نظام الملک در بغداد، اصفهان، نیشابور و برخی شهرهای مهم دیگر تأسیس شد.