جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نَظّام، ابراهیم بن سیّار

از بزرگان معتزله و علمای کلام در عهد هارون الرشید (قرن2و3)

نظام احسن

از مباحث مهم فلسفه اسلامی

نظام استرآبادی

شاعر ایرانی (قرن10)

نظام اعرج نیشابوری

دانشمند ایرانی،‌ صاحب تألیفاتی در ریاضی، نجوم و تفسیر قرآن (قرن8)

نظام الدین، ملا محمّد

عالم و صوفی از خاندان فرنگی محل (قرن13)

نظام الدین احمد هروی

مورخ ایرانی و مؤلف "تاریخ اکبرشاهی" (قرن11)

نظام الدین اولیاء

شاعر و از مشایخ صوفی چشتی هند (قرن 8) (مقاله با توجه به دهلوی، عزیز الدین تألیف شود)

نظام الدین دهلوی --> نظام الدین اولیاء

نظام الدین ساوجی --> ساوجی، محمد بن حسین

نظام الدین سهالوی

از علمای هند و تدوین کننده برنامه درسی حوزه های علمیه هند (قرن11و12)

نظام الدین شامی --> ظفرنامه

نظام الدین شیرازی

شاعر فارسیگوی (قرن11)

نظام السلطنه مافی

شهرت دو تن از رجال مشهور دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار (قرن13و14) - رضاقلی خان مافی - حسینقلی خان مافی

نظام العلمای تبریزی

از علمای دوره ناصرالدین شاه(قرن14)

نظام الملک چین قلیچ خان

"قمرالدین"، بانی دولت هندی مسلمان حیدرآباد (قرن12)