جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نصرة الفتره --> عماد الدین کاتب اصفهانی

نصرت فاتح علی خان

موسیقی دان و چهره‌ برجسته موسیقی قوالی پاکستان (قرن14)

نصرتی، محمد نصرت

شاعر اردوسرای دکنی (قرن11)

نصر حامد ابوزید

قرآن پژوه و روشنفکر مصری (قرن14)

نصریان --> بنونصر

نصف النهار

خطی فرضی که از دو قطب زمین می گذرد و طول جغرافیایی یک نقطه را تعیین می کند.

نصوح السلاحی --> مطراقچی نصوح

نصوح پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن11)

نُصَیب الاصغر، ابوالحَجناء

شاعر عرب زبان اهل یمامه (قرن2)

نصیب بن رباح، ابومحجن

شاعر عرب (قرن1و2)

نصیبین

شهری در بین النهرین، امروزه در ترکیه

نصیحة الملوک

کتابی در حکمت عملی و اخلاق از امام محمد غزالی (قرن5و6)

نصیر اصفهانی

شاعر ایرانی (قرن12)

نصیرالدین طوسی --> طوسی، خواجه نصیرالدین

نصیرالدین قاشی

فقیه و متکلم (قرن8)