جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نصرالدین خوجه --> ملا نصرالدین

نصرالله منشی --> کلیله و دمنه

نصرالله میرزا افشار --> افشاریان

نصرانی --> نصارا

نصر بن احمد بن اسد

نصر دوم، حاکم ماوراءالنهر و برادر امیر اسماعیل سامانی (قرن3)

نصر بن احمد بن اسماعیل

نصر اول، امیر سامانی در ماوراءالنهر و خراسان (قرن4)

نصر بن سیّار

آخرین حاکم خراسان در عهد امویان (قرن2)

نصر بن شبث

رهبر شورش قبیله قیسی در الجزیره علیه قدرت مرکزی عباسیان در عهد امین و مأمون (قرن2)

نصر بن طاهر

امیر سیستان و دست نشانده دولت سلجوقیان(قرن6)

نصر بن عاصم

تابعی و از اولین کسانی که قرآن را منقوط کردند (قرن1)

نصر بن عبدالله عزیزی

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن4)

نصر بن محمد سمرقندی --> ابواللیث سمرقندی، نصر بن محمد

نصر بن مزاحم

از اولین مورخان شیعی و محدث (قرن2و3)

نصرت آباد

نام جدیدتر شهر اسفیذ یا سفیج در شرق ایران

نصرت الدین ابوبکر بن محمد --> اتابکان آذربایجان