جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نُشادِر

ماده شیمیایی با ترکیبی از کلر و امونیاک که در طب به عنوان مدّر و معرق بکار می رود.

نشّار، عمر بن قاسم

مقری شافعی مصری (قرن10)

نشاشیبی، خاندان

از خاندانهای مهم فلسطین (قرن14و15)

نشاط، شمس الضحی

بانوی هنرمند ایرانی در زمینه ابریشم دوزی، دختر صفی علیشاه (قرن13و14)

نشاط اصفهانی

شاعر ایرانی (قرن13)

نشاطی

از شاعران دیوانی سبک هندی (قرن11)

نشان

درجه یا علائم سلطنتی و دیوانی که بعنوان تقدیر و تشویق به فرد یا موسسه ای داده می شود. - در شرق میانه در ایران در عثمانی - در مغرب

نشانجی (1) --> نشان؛توقیع (2)

نشانجی (2) --> جلال زاده مصطفی چلبی؛اسماعیل پاشا نشانجی؛محمد پاشا نشانجی؛عبدی پاشا نشانجی

نشان شریف --> برات (2)

نشانی دهلوی، علی احمد

شاعر فارسیگوی اهل شبه قاره(قرن11)

نشتر عشق --> عاشقی عظیم آبادی، حسین قلی خان

نشتَکین دَرَزی --> درزی، محمد بن اسماعیل

نشری

مورخ عثمانی (9و10)

نشوان حمیری

ادیب، شاعر، لغوی و فقیه عرب (قرن6)