جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نسوان وطنخواه، انجمن --> انجمن نسوان

نسوی، حسن بن سفیان --> حسن بن سفیان نَسَوی

نسوی، علی بن احمد

ریاضی دان ایرانی (قرن5)

نسوی، محمد بن احمد

مورخ و شرح حال نویس جلال الدین خوارزمشاه (قرن7)

نَسیء

اصطلاح نجومی و نیز واژه‌ای قرآنی در مورد رسم جابجا کردن ماههای حرام در عصر جاهلیت

نسیب --> قصیده

نسیبه بنت کعب

یا"ام عُماره"، از زنان صحابی پیامبر

نسیم، دیاشنکرکول --> دَیاشَنکَر کول

نسیم پاشا، محمد توفیق

سیاستمدار و دولتمرد مصری (قرن13و14)

نسیم شمال

شاعر و روزنامه نگار ایرانی دوره مشروطه (قرن13و14)

نسیم شمال، روزنامه

از معروفترین جراید فکاهی و ادبی در ایران به مدیریت سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال) در دوره مشروطه (قرن14)

نسیمی، عمادالدین

شاعر و صوفی حروفیه، دارای اشعار فارسی و ترکی (قرن8و9)

نسین، عزیز --> عزیز نَسین

نسیه

خرید و داد و ستدی که بهای آن را نقد ندهند و به مهلت و فرصت ادا کنند.

نشأت خوجه، سلیمان

شاعر ترک (قرن12و13)