جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نَسر

"کرکس"، اصطلاحی قرآنی و نام یکی از پنج بتی که در زمان نوح پرستش می شد.

نسرِ واقع --> شَلْیاق

نسطوریان

فرقه‌ای از مسیحیت که مبانی آن نخستین بار از سوی نسطوریوس مطرح گردید.

نسف --> نخشب

نسفی، ابوالبرکات --> نسفی، عبدالله بن احمد

نسفی، ابوالحسن محمد بن احمد --> قرمطیان

نسفی، ابوالمعین میمون بن محمد

متکلم (قرن5و6)

نسفی، حسین بن خضر

فقیه و قاضی حنفی بخارایی (قرن5)

نسفی، عبدالعزیز بن عثمان

فقیه حنفی (قرن6)

نسفی، عبدالله بن احمد

فقیه و متکلم حنفی (قرن7و8)

نسفی، عزیزالدین

عارف، مؤلف "انسان کامل" (قرن7)

نسفی، عمر بن محمد

متکلم، فقیه، محدث و مفسر و صاحب العقائد النسفیه (قرن5و6)

نسق

نوعی ترتیب و تنظیم زمینهای زراعی که حداکثر بهره برداری از میان جمیع محدودیتها خاصه آب فرآهم آید.

نسقچی باشی

عنوان رئیس میرغضبها در عهد قاجار

نسناس

در زیست شناسی نام عمومی گروهی آدم‌نمایان مانند شمپانزه