جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نژادپرستی

تفکر برتر دانستن یک نژاد بر نژادهای دیگر

نَسا

نام چندین محل در ایران

نساء، سوره

چهارمین سوره قرآن

نَسّاج --> پارچه / پارچه بافی

نسائم الاسحار من لطائم الاخبار --> ناصرالدین منشی

نسائی، ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب

محدث (قرن3و4)

نسایی، احمد بن زهیر --> ابن ابی خیثمه

نَسَب

اهمیت و جایگاه نسب در فقه و حقوق

نسب اربع

اصطلاح منطقی در نسبت میان دو کلّی

نسبت

از مباحث صرف زبان به معنای نسبت دادن چیزی به چیزی به نفی یا اثبات - در زبان فارسی و عربی

نستعلیق، خط

از انواع ششگانه خط در خوشنویسی

نسخ (1)

اصطلاحی در اصول فقه، حدیث و تفسیر

نسخ (2) --> تناسخ

نسخ، خط

از اقسام ششگانه خط

نسخه خطی

کتاب یا رساله‌های دست نوشته - در سرزمینهای مرکزی اسلامی - در اندونزی (ایرانیکا ذیل جعل به جعل اسناد و نسخه های خطی پرداخته است)