جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نذر

بستن عهد با خدا نسبت به انجام دادن کاری - مباحث فقهی

نذرالاسلام، قاضی

شاعر انقلابی بنگالی و بزرگترین ادیب مسلمان تأثیرگذار بر ادبیات جدید بنگال (قرن13و14)

نذرمحمد

پنجمین خان بزرگ ماوراءالنهر و بلخ از سلسله تغاتیموریان (قرن11)

نذیر

اصطلاحی در قرآن و حدیث به معنای هشدار دهنده

نذیر احمد

داستان نویس اردو زبان (قرن13)

نذیر حسین

عالم علم حدیث و از رهبران حرکت اهل حدیث در هندوستان (قرن12و13)

نراق

شهر کوچکی در دلیجان در استان قم

نراقی، احسان

فعال سیاسی، نویسنده و جامعه شناس ایرانی(قرن14)

نراقی، ملا احمد

فقیه، اصولی، محدث، رجالی و حکیم برجسته شیعی (قرن12و13)

نراقی، ملا مهدی

از حکما و فقهای امامیه (قرن12)

نرخ

اصطلاحی در عثمانی برای قیمت تعیین شده کالاها از سوی مقامات رسمی

نَرد

نوعی بازی کهن ایرانی - بحث لغوی - نام ها - خاستگاه - ورود آن به جهان اسلام - توصیف کلی - جنس تخته، مهره ها و طاس ها - اقشار ی که به این بازی می پرداخته اند. - محل بازی به تناسب اقشار - صنفی که نرد را می ساخته - شیوع تخته سازی - سال های اوج - شیوه های بازی

نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر

مورخ عصر سامانی (قرن4)

نرگسی

شهرت "نرگسی زاده محمد افندی"، شاعر صاحب سبک، خطاط و منشی عثمانی (قرن11)

نرماشیر

شهر و ناحیه ای در کرمان