جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نخلی، احمد بن محمد

عالم و محدث (قرن 11)

نخود

گیاه - از اوزان قدیم

نخودکی اصفهانی، حسنعلی

عارف، معروف به نباتی (قرن13و14)

ندّاف --> حلاّج

ندبه، دعا

ادعیه رایج در بین شیعیان

ندرومه

شهری در شمال غربی الجزایر

ندوة العلماء

انجمن تربیتی و اصلاح طلب در کانپور و لکهنو در هند

ندوشن

شهری در یزد، دارای آثار تاریخی

ندوی، ابوالحسن

عالم دینی و مصلح هندی (قرن14)

ندوی، سید سلیمان

عالم و قاضی القضات هندی، سیره نویس و رئیس جمعیت علمای اسلام (قرن13)

ندیم

مصاحب و هم نشین شاهان و اعیان

ندیم، احمد

شاعر ترک (قرن11)

ندیم، عبدالله

روزنامه نگار، مبلغ و خطیب مصری (قرن12)

ندیم الجسر

مفتی طرابلس، قاضی و متفکر (قرن14)

ندیم پاشا، محمود --> محمود ندیم پاشا