جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نحو، علم

قسمتی از دستور زبان که به روابط کلمات در جمله و خصوصیات آنها بر حسب این روابط می‌پردازد. - تعریف - منشأ - مکاتب نحوی - تکمیل نحو - تقسیمات نحو

نحیفی، سلیمان

شاعر و مترجم عثمانی (قرن11)

نخبة الدهر فی عجائب البر و البحر

کتابی به عربی از شمس الدین دمشقی در جغرافیا (قرن7و8)

نخجوان

از شهرهای جمهوری آذربایجان - گروه هنر مقاله ندارد-

نخجوانی، محمود

ادیب و نویسنده ایرانی (قرن14)

نخشب

یا "نسف"، شهری در بخارا

نخشب، محمد

از نظریه پردازان نهضت خداپرستان سوسیالیست و رهبر یکی از شاخه های آن (قرن14)

نخشبی، ابوتراب --> ابوتراب نخشبی

نخشبی، ضیاءالدین --> ضیاء نخشبی

نخع

از قبایل بزرگ یمن و از اولین قبایلی که به اسلام گرویدند.

نخعی، ابراهیم بن یزید

تابعی، محدث و فقیه (قرن1)

نخل --> خرما

نخل گردانی --> عاشورا

نَخله

نام دو درّه در راه مکه به طائف

نخلی --> حافظ تَنیش