جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نجم الدین رازی --> نجم رازی

نجم الدین زرگر

شهرت نجم الدین مسعود گیلانی، امیر، سردار و«وکیل نفس نفیس همایون» شاه اسماعیل اول صفوی (قرن9و10)

نجم الدین کاتبی --> دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین

نجم الدین کبری

صوفی و مؤسس طریقت کبرویه (قرن6)

نجم الدین مسعود گیلانی --> نجم الدین زرگر

نجم السلطنه --> مصدّق، محمد

نجم الملک --> نجم الدوله، عبدالغفار

نجم ثانی

"محمد باقر"، صاحب منصب در دربار بابریان، ادیب و مؤلف "موعظه جهانگیری"به فارسی (قرن11)

نجم ثانی، امیر یار احمد

وزیر و از ملازمان شاه اسماعیل اول صفوی (قرن10)

نجم رازی

صوفی طریقت کبرویه و صاحب آثاری به فارسی و عربی (قرن6و7)

نجوم، احکام --> احکام نجوم

نجوم، علم

علم بررسی سیارات و ثوابت و سایر اجرام فلکی 1. ستارگان ثابت 2. سیارات 3. دیگر اجرام آسمانی

نجومی، مرتضی

فقیه، مفسر و خطاط ایرانی (قرن 15)

نجوی، آیه

آیه ای در فضل امام علی (ع)

نجیب، محمد

نظامی، سیاستمدار و رئیس جمهور مصر (قرن13و14)