جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نجفی، حسن بن جعفر

فقیه امامی (قرن13)

نجفی، محمد تقی --> اصفهانی، خاندان

نجفی، محمد حسن

فقیه و مرجع امامی و مؤلف جواهر الکلام (قرن13)

نجفی زنجانی، احمد

خطاط و کتیبه نگار برجسته ایرانی (قرن14)

نجم

از اجرام آسمانی و نیز معانی دیگر این واژه در قرآن

نجم، سوره

پنجاه و سومین سوره قرآن

نجم آبادی، ابراهیم

از مدرسان فلسفه در تهران (قرن13)

نجم آبادی، شیخ هادی

از علما و منتقدان برجسته سیاسی و اجتماعی ایران و از مبارزان مشروطیت (قرن13و14)

نجم آبادی، محمود

پزشک، نویسنده و پژوهشگر ایرانی تاریخ پزشکی(قرن14و15)

نجم الدوله، عبدالغفار

ریاضیدان و منجم باشی ناصرالدین شاه قاجار (قرن13و14)

نجم الدین (ملا)

معروف به "آخوند صاحب هدّه"،از معروفترین رهبران روحانی جهادی افغانستان (قرن14)

نجم الدین، خضر بن شیخ

متکلم و فقیه (قرن9)

نجم الدین اَربکان

نخستین نخست وزیر اسلام گرای ترکیه (قرن14و15)

نجم الدین خاص

یا ابن درنوس، از خاصان و نزدیکان مستعصم عباسی (قرن7)

نجم الدین دایه --> نجم رازی