جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نجاشی، احمد بن علی

عالم رجالی امامی (قرن4و5)

نجاشی، اسهامه

پادشاه حبشه در زمان پیامبر (ص) (قرن1)

نجاشی، قیس بن عمرو --> قیس بن عمرو نجاشی

نجد

ایالتی در عربستان

نجدات --> نجدة بن عامر

نجدة بن عامر

از سران خوارج (قرن1)

نجران

شهری در شمال یمن

نجرانی، تقی الدین --> عجالی، مختار بن محمود

نجری، عبدالله بن محمد

فقیه زیدی و عالم یمنی (قرن9)

نجس --> نجاسات

نَجش

اصطلاحی در بیع که فقها به حرمت و کراهت شدید آن نظر داده اند.

نجف

شهری مقدس در عراق

نجف آباد

شهرستان و شهری در غرب اصفهان

نجف آبادی، عبدالرحیم بن علی

فقیه امامی (قرن13)

نجفی، جعفر بن خضر --> کاشف الغطاء، آل