جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نثار

توزیع پول، جواهرات به مناسبتهای مختلف، خلعت و پاداش دادن و کمک خیریّه به فقرا

نثار گرمرودی، محمد مهدی

شاعرایرانی (قرن13)

نثاری بخارایی، سید بهاءالدین خواجه حسن

ادیب و تذکره نویس بخارایی، مولف تذکره "مذکر الاحباب" (قرن9و10)

نثر

نوشته غیر منظوم، سخنی که وزن و قافیه نداشته باشد.

نثری، موسی

روزنامه نگار، نویسنده و از پیشگامان رمان تاریخی در ایران (قرن14)

نجات --> شفاء (2)

نجات اصفهانی، میرعبدالعال

شاعر و کتابدار کتابخانه سلطان حسین صفوی (قرن11و12)

نجاتی بیگ، عیسی

شاعر برجسته و از بنیانگذاران شعر کلاسیک عثمانی (قرن9)

نجاتی گیل، بهجت

ادیب و نویسنده دوره جمهوریت ترکیه (قرن14)

نجاح، آل --> بنو نجاح

نجّاد، احمد بن سلمان

حافظ حدیث و فقیه حنبلی (قرن4)

نجّار، ابوعبدالله --> حسین بن محمد نجّار

نجّاری

صنعت ساخت وسایل زندگی با چوب

نجاریّه

یا حسینیه، نام پیروان حسین بن محمد نجّار (قرن2و3)

نجاسات

اصطلاحی فقهی