جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نباره

استانی در شمال اسپانیا که در 798 ه‍. از تابعیت مسلمانان بیرون آمد و بصورت نیمه مستقل حکومت کرد.

نُباهی، علی بن عبدالله

قاضی، مورخ و ادیب (قرن8)

نبش قبر

شکافتن گور و بیرون آوردن مرده

نَبَط

از اقوام بسیار کهن عرب، شامل نبطیان شام و نبطیان عراق

نبطی

نوعی شعر مردمی عربی

نبوت

یا "پیامبری"، به معنای برگزیده شدن و خبر آوردن افرادی از سوی خدا با الهام یا وحی، برای هدایت مردم

نبوی، سید اسدالله

عالم امامی(قرن14)

نبوی، عبدالحسین --> سادات گوشه، خاندان

نبهان

قبیله و سلسله ای حاکم در عمان

نبهانی، تقی الدین --> التحریر الاسلامی، حزب

نبی --> نبوت

از "پیغمبر"به "نبی"ارجاع شده است.

نبی اف، رحمان

رئیس جمهور تاجیکستان

نبیذ

از اقسام باده

نِپال

کشور آسیایی بین هند و تبت - نپالی، زبان

نَتسیر، محمد

سیاستمدار، روزنامه نگار و روشنفکر اندونزیایی (قرن14)