جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نامی، غلام دستگیر

مورخ و تذکره نویس پاکستانی

نامی، محمد صادق

مورخ و مؤلف گیتی گشای زندیه

نان

غذای عمومی مردم که از خمیر آرد همراه با آب و برخی افزودنیها تهیه می شود.

ناندِر

شهری در ایالت مهاراشترا در هند

نانَک --> سیکها

نانوایی --> نان

نانوتوی، محمد قاسم

عالم و اصلاحگر هندی، بنیانگذار دارالعلم دیوبند (قرن13)

ناوارا --> نباره

ناوارینو

بندری در یونان

ناوپلیون

شهر بندری کوچک و مرکز آرگولیس در موره

ناووسیّه

فرقه ای شیعی منسوب به "ناووس"که امام صادق را آخرین امام و همان مهدی منتظر می دانستند.

نایب

لقبی معمول در شبه قاره برای امرا و استان داران و فرمانروایان محلی و نیز از مناصب دیوانی در دوره ممالیک، در ایران، میان عربها و در دوره عثمانی

نائب، عبدالوهاب بن عبدالقادر

فقیه، عالم و ادیب عراقی(قرن13و14)

نایب اسدالله

موسیقیدان ایرانی و نوازنده نی (قرن13)

نایب الایاله

عنوانی برای معاون، قائم مقام یا نایبِ فرمانروایان هر یک از استانهای مهم ایران در عصر قاجار