جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ناکثین --> جَمَل، جنگ

ناکوک --> عطاء بن یعقوب کاتب رازی

ناگپور

شهر و ایالتی در هند

ناگور

شهری در هند

ناگوری، حمیدالدین صوفی سعیدی

صوفی، از مشایخ چشتیه هند و صاحب آثاری در عرفان (قرن 7)

ناگوری، حمیدالدین محمد بن عطا

از مشایخ سلسله سهروردیه(قرن7)

نالینو، کارلو آلفونسو

ستاره شناس و خاورشناس ایتالیایی (قرن13و14) - ماریا نالینو

نامتناهی

اصطلاحی در فلسفه و طبیعیات

نام حق

مثنوی فقهی فارسی از شرف الدین بخاری (قرن11)

نامق کمال

ادیب، شاعر برجسته و روزنامه نگار اصلاح طلب ترک (قرن13)

نامگذاری

مراسمی برای نام نهادن بر فرزندان در کشورهای اسلامی که معمولا با آداب خاصی همراه است.

نامه

نوعی مکتوب بین افراد، همچنین نامی برای برخی کتابهای کهن - انواع نامه مثل رقعه، رقیمه و...

نامهای قرآن --> قرآن

نامه تنسر

نامه ای به زبان پهلوی از تنسر به پادشاه طبرستان

نامه دانشوران ناصری

کتابی در شرح احوال علما و دانشمندان متعلق به عهد قاجار تألیف ابوالفضل ساوجی(قرن13و14)