جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ناظم

تخلص چند تن از شعرا و ادبای عثمانی (قرن11و12) - ناظم، محمد - ناظم، مصطفی - ناظم، تابی زاده - ناظم، یحیی

ناظم الاسلام --> تاریخ بیداری ایرانیان

ناظم الاطباء

"علی اکبر نفیسی"، از دانشمندان و پزشکان برجسته اواخر دوره قاجار، صاحب "فرهنگ نفیسی" (قرن13و14)

ناظم القدس --> القدس، ناظم

ناظم حکمت

شاعر و نمایشنامه نویس ترک (قرن13و14)

ناظم هروی، ملا فرخ حسین

شاعر ایرانی (قرن11)

ناظمی، مهدی

سنتور ساز مشهور ایرانی (قرن14)

ناعوره --> چرخاب

نافع، مولی ابن عمر

از راویان برجسته احادیث نبوی (قرن2)

نافع بن ازرق

از خوارج و بنیانگذار گروه ازارقه(قرن1)

نافع بن عبدالرحمان مدنی --> نافع لیثی

نافع بن هلال

از اصحاب امام حسین(ع)

نافع لیثی

از قراء سبعه(قرن2)

نافله

از اصطلاحات فقهی به معنی کار مستحبی که بر انسان واجب نیست

ناقوس

زنگ بزرگی که غالباً در مراسم مذهبی بکار می‌رود.