جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ناصرالدین الله --> زیدیان یمن

ناصرالدین حسین غوری --> غوریان (1)

ناصرالدین شاه قاجار

از پادشاهان قاجار (قرن13و14) - مسائل هنری

ناصرالدین محمود --> زنگیان

ناصرالدین محمود اول --> الیاس شاهیان

ناصرالدین منشی

رئیس دیوان رسایل پادشاه خاتون، و نویسنده سمط العلی للحضرة العلیا (قرن7و8)

ناصرالملک، ابوالقاسم

لقب ابوالقاسم خان قراگوزلو، نایب السلطنه احمد شاه قاجار (قرن13و14)

ناصرالملک، محمودخان

از وزرا و رجال برجسته سیاسی در دوره ناصرالدین شاه (قرن13)

ناصر بخاری

درویش ناصر یا شاه ناصر غازی، از شاعران بزرگ صوفی مسلک (قرن 8)

ناصر بن علناس --> حمّادیان

ناصرخسرو قبادیانی

شاعر، عارف و فیلسوف ایرانی (قرن5)

ناصرعلی سرهندی --> سرهندی، ناصرعلی

ناصر کبیر --> حسن اُطروش

ناصر لدین الله

لقب چند تن از امامان زیدی

ناصرلدین الله، ابوالعباس احمد

سی و چهارمین خلیفه عباسی (قرن6و7)