جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اتحاد

نام یازده روزنامه فارسی زبان منتشر شده در تبریز، تهران، یزد، همدان وافغانستان

اتحاد اسلام

اندیشه سیاسی که بر پایه آن امپراطوری عثمانی طی قرون 12و 13اداره می شد.

اتحاد اسلام اندونزی، حزب

حزبی اصلاح گرا در باندوگ، به رهبری احمدحسن، حاجی زمزم و حاجی محمد یونس (1920-1942)

اتحاد اسلامی آزاد افغانستان، حزب

از احزاب هفتگانه جهادی افغانستان در دوره تجاوز شوروی، اکثرا متشکل از پشتونها، به رهبری عبدالرسول سیاف، دارای گرایشهای وهابی

اتحاد برای توسعه، حزب

حزبی که در سال 1973 از ادغام چهار حزب اسلامی اندونزی تشکیل شد.

اتحاد عاقل و معقول

از مباحث فلسفی

اتحاد محمدی، حزب

سازمان سیاسی و مذهبی در ترکیه (تأسیس 1909)

اتحاد مشرقی، روزنامه

نام روزنامه ای به زبانهای فارسی و پشتو که در جلال آباد مرکز استان ننگرهار افغانستان منتشر می شد.

اتحاد و ترقی، حزب

نهضتی سیاسی در ترکیه (قرن14)

اتحادیه اقتصادی کشورهای عربی

اتحادیه ای با اهداف اقتصادی بین کشورهای عرب

اتحادیه انجمنهای اسلامی

اتحادیه ای که اولین نسل مسلمانان امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس کردند.

اتحادیه دانشجویان ایرانی خارج از کشور --> کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)

اتحادیه دانشجویان مسلمان

اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه

مرکزی متشکل از چندین انجمن اسلامی که فعالیتهای فرهنگی و اسلامی در فرانسه را رهبری می کند

اتحادیه عرب

اتحادیه ای که در 1945 با شرکت کشورهای عربیِ مصر، عربستان سعودی، عراق، اردن، سوریه، لبنان و یمن تاسیس شد.