جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ناسیونالیسم --> ملّی گرایی

ناسیونالیسم عرب --> پان عربیسم

ناشری، عثمان بن عمر

فقیه شافعی یمنی(قرن9)

ناشون

برجسته ترین مترجم عربی به چینی و از شخصیتهای موثر در تبادلات فرهنگی بین چین و اعراب (قرن 14)

ناشی الاصغر، علی بن عبدالله

شاعر شیعی عراقی که در مدح ائمه اشعاری زیادی سروده است (قرن3و4)

ناشی الاکبر، عبدالله بن محمد

شاعر و متکلم معتزلی(قرن3)

ناصبی

عنوانی طعن آمیز از طرف شیعیان به مخالفانشان

ناصحی، عبدالله بن حسین

فقیه حنفی و قاضی القضاة خراسانی (قرن5)

الناصر

از اسماء الحسنی

ناصر (1)

عنوان پنج تن از سلاطین مملوکی - ناصر محمد بن قلاون (قرن7و8) - ناصر احمد بن ناصر محمد (قرن8) - ناصر حسن بن ناصر محمد (قرن8)(مستقل است) - ناصر فرج بن برقوق (قرن9) - ناصر محمد بن قائتبای (قرن10)

ناصر (2) --> موحدون (1)

ناصر، جمال --> جمال عبدالناصر

ناصرالاطروش --> حسن اُطروش

ناصرالدوله

سومین و مهمترین امیر سلسله مروانیان دیاربکر (قرن5)

ناصرالدوله، ابومحمد حسن بن عبدالله

امیر سلسله حمدانیان (قرن4)