جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ناتل خانلری، پرویز --> خانلری، پرویز

ناتلی، ابوعبدالله

طبیب و فیلسوف، دانشمند معاصر ابن سینا و بیرونی (قرن3)

ناجی، ابراهیم

شاعر مصری (قرن13و14)

ناجی، معلم

شاعر و ادیب عثمانی (قرن13)

ناحیه

اصطلاحی جغرافیایی

نادرپور، نادر

شاعر ایرانی (قرن14و15)

نادرشاه

پادشاه افغان (قرن14)

نادرشاه افشار

پادشاه ایران و موسس سلسله افشاریه (قرن11و12)

نادر میرزا

شاهزاده قاجار،‌ مؤلف "تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز"(قرن13)

نادر میرزا افشار --> افشاریان

نادره

اصطلاحی ادبی به معنای گفته‌ها و عبارات غنی و سرگرم‌کننده - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی - در ادبیات سواحیلی

نادری

واحد پول دوره افشاریه

نار -->

ناربُن --> اربونه

نارداران --> باکو