جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میمنی راجکوتی، عبدالعزیز

فقیه مسلمان و زبانشناس هندی (قرن14)

میمون --> بوزینه

میمون بن قیس --> اعشی، میمون بن قیس

میمون بن مهران

وزیر اموی و از نخستین فقهای مسلمان (قرن1و2)

میمون دز

از قلاع اسماعیلیه در کوههای البرز که به دستور حسن صباح ساخته شد (قرن5).

میمون طبرانی --> طبرانی، سرور بن قاسم

میمونه بنت حارث

آخرین همسر پیامبر (ص)

میمونیه --> قدّاح، عبدالله بن میمون؛عَجارِده

میمه --> برخوار و میمه

میمه ای، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

میمیّه --> محمّدیه (1)

میناب

شهری در جنوب ایران - رود میناب - خور میناب

مینابی، گویش --> بشکَردی

میناس

نقاش و تصویرگر ایرانی (قرن14)

میناکاری

نقاشی و تزیین فلزاتی مانند طلا، نقره و مس بوسیله رنگهای لعابدار مخصوصی که در حرارت بسیار زیاد پخته و ثابت شود.