جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میرعلی تبریزی

واضح خط نستعلیق و از مشهورترین خوشنویسان ایران (قرن9)

میرعلی هروی

خطاط و شاعر ترک تبار ایرانی (قرن 10)

میرعماد

خطاط مشهور دوره شاه عباس اول صفوی (قرن10و11)

میرغضب --> شکنجه

میرغنیّه

طریقه ای از صوفیه که بانی آن محمد عثمان میرغنی بوده است.

میرفندرسکی، ابوالقاسم

عالم و شاعر و فیلسوف ایرانی عصر صفوی(قرن10و11)

میرقاسم

از فرماندهان و نواب بنگال(قرن12)

میرک بخاری --> بخاری، محمد بن مبارکشاه

میرلوحی سبزواری، محمد

عالم و محدث شیعی امامی(قرن11)

میرم چلبی، ملا محمود

ریاضیدان و منجم اوایل عهد صفوی (قرن10)

میرمحمد، امامزاده

از بناهای آرامگاهی در جزیره خارک،‌از یادگارهای صدر اسلام (قرن8)

میر محمد پناه

از رجال دربار پادشاهان مغول دهلی (قرن12)

میر محمد معصوم بَکَّری

مورخ سندی در دوره مغول، مؤلف "تاریخ سند" یا "تاریخ معصومی" (قرن10)

میرمحمد مؤمن استرآبادی

وزیر و پیشوای ایرانی دربار قطب شاهیان و مروج تشیع در دکن(قرن10)

میرمصوّر ارژنگی

نقاش دورهء صفوی (قرن9و10)