جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اتابکان شام --> زنگیان

اتابکان شبانکاره --> شبانکاره، ملوک

اتابکان فارس --> سلغریان

اتابکان لرستان

عنوان دو سلسلهء مشهور ایرانی (قرن6تا11) - لر بزرگ - لر کوچک

اتابکان مراغه --> احمدیلیان

اتابکان موصل --> زنگیان

اتابکان یزد

خاندان حاکم بر یزد (قرون6-8)

اتابک جهان پهلوان --> اتابکان آذربایجان

اتابک عساکر

لقبی برای امیران نظامی ممالیک

اتابکیه، مدرسه

عنوان چند مدرسه که در دوران حکمرانی اتابکان در ایران، جزیره و شام بنا شد: - اتابکیه ایذه - اتابکیه دمشق - اتابکیه جدید موصل - اتابکیه شیراز - اتابکیه عتیقه موصل - اتابکیه مراغه

اتاسی، هاشم

سیاستمدار و رئیس جمهور سوریه (قرن13و14)

اتاوا / اتایا

ناحیه و شهری در جنوب غربی اوتارپرادش در شمال هند

اِتاوه

اصطلاح، دردوره جاهلیت و صدراسلام به معنی نوعی خراج نامشخص و در دوره های بعدی به معنی رشوه

اتبَرَه

شهر و انشعابی از نیل در سودان

اتجه --> آچه