جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میرزاهد هروی --> زاهد هروی، محمد

میرزایان، هوسپ

مشروطه طلب ایرانی، مترجم بسیاری از کتب ادبی فارسی به ارمنی (قرن13)

میرزای شیرازی

شهرت "میرزا محمد حسن شیرازی" مرجع تقلید شیعیان و رهبر جنبش تنباکو (قرن13و14)

میرزایف، عبدالغنی

ادبیات شناس تاجیک (قرن14)

میرزای قمی --> قمی، ابوالقاسم

میرزای نائینی --> نائینی، میرزا محمد حسین

میرسید شریف جرجانی

از اکابر علماء و متکلمین و ادبا، صاحب تألیفاتی در منطق، کلام، حکمت و علوم ادبی(قرن8 و9)

میرسید علی

از نقاشان معروف عصر صفوی (قرن10)

میرسید علی همدانی

صوفی و مبلغ مشهور کشمیری(قرن8)

میرشب --> عَسَس

میرشرف بدلیسی --> بدلیسی، شرف الدین

میرشکار

منصبی درباری، رئیس شکارچیان پادشاه

میرشکر، میرسعید

شاعر و نویسندهء تاجیک (قرن14)

میر صیدی --> صیدی تهرانی، میرسیدعلی

میرعرب، مدرسه

مدرسه علوم دینی در بخارا که مهمترین مدرسه مذهبی در آسیای مرکزی است.