جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میرزا آقا خان نوری --> آقاخان نوری

میرزا احمد خان

سیّاح هندی (قرن12)

میرزا اسپند

امیر ترکمان از سلسله قراقوینلو که بطور مستقل در بغداد و نواحی اطراف آن حکومت می کرد (قرن9)

میرزا بابا

از نقاشان عهد ناصری و از بنیانگذاران مکتب پیکرنگاری درباری (قرن13)

میرزا بزرگ فراهانی --> قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی

میرزاپور

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

میرزا تقی خان فراهانی --> امیرکبیر، میرزا تقی خان

میرزا جعفر، مدرسه

مدرسه ای در صحن حرم امام رضا(ع) مربوط به دوره صفویه(قرن11)

میرزا حبیب اصفهانی --> حبیب اصفهانی

میرزا حبیب خراسانی --> حبیب خراسانی

میرزا حسن عکاس

عکاس ایرانی (قرن14)

میرزاده عشقی --> عشقی، محمدرضا

میرزا رجب علی بیگ سرور --> سُرور، میرزا رجب علی بیگ

میرزا رضا کرمانی

از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی و قاتل ناصرالدین شاه قاجار (قرن14)

میرزا رضا کلهر --> کلهر، محمدرضا